اعضای کمیته علمی و اجرایی


دبیرکل کنفرانس: دکتر ابوالفضل شاه آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

رئیس کنفرانس: دکتر داریوش فرید عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

 

دبیرعلمی کل کنفرانس: دکتر محمدعلی فیض پور عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

 

دبیرعلمی محورهای سیاسی:

 

دبیرعلمی محورهای اقتصادی:

 

دبیرعلمی محورهای مدیریتی:

 

دبیرعلمی محورهای اجتماعی:

 

دبیرعلمی محورهای حقوقی:

 

دبیر اجرایی: جناب آقای محسن کلیچ مدیریت شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال

 

 

اعضای کمیته اجرایی:

 

دکتر پدرام داودی

دکتر حسین طالب نژاد

سرکار خانم سولماز صباغی

سرکار خانم فاطمه یحیی تبار

سرکار خانم زهرا یحیی تبار

سرکار خانم نارین لنگوری

جناب آقای مهران جهانی

مهندس مهیار رضایی

مهندس صادق آقاجانی

سرکار خانم عارفه حاجی باقری

سرکار خانم فهیمه خواجه نبی

سرکار راضیه یوسفی یگانه

 

اعضای کمیته علمی:

 

دکتر سید حیدر میر فخرایی دانشگاه یزد

دکتر حبیب اله انصاری ساامانی   دانشگاه یزد

دکتر حسنعلی آقاجانی دانشگاه مازندران

دکتر جمال بزرگی خانقاه   دانشگاه یزد

دکتر علیرضا رجبی پور میبدی دانشگاه یزد

سرکار خانم دکتر کارمن بیزاری - دانشگاه اروپایی رم - ایتالیا

دکتر منصور مهینی زاده   دانشگاه یزد

دکتر محمود نادری بنی دانشگاه یزد

دکتر سید مجتبی میری دانشگاه آزاد

دکتر مهدی جعفری دانشگاه حضرت معصومه(ص)

دکتر حمید محمدی دانشگاه آزاد رفسنجان

دکتر ولی اله میرحسینی دانشگاه پیام نور یزد

دکتر محمد مهدی رشیدی دانشگاه صنعت نفت

 

در حال بروزرسانی ...