اهداف کنفرانس

 

- معرفی و شناساندن آثار مخرب تحریم بر جامعه بین المللی

 

- بوجود آوردن شرایط لازم برای ظهور و بروز پتانسیل های جبهه علمی بین المللی بر ضد تحریم

 

- شناسایی شرایط شکل گیری و بوجود آمدن تحریم ها و شکست تحریم ها

 

- پويائي ارتباطات علمي ـ تحقيقاتي فيمابين پژوهشگران داخلی و خارجی

 

- تبادل نظر و دریافت آخرين دستاوردهاي علمی و پژوهشي فيمابين پژوهشگران اساتید و خبرگان علمی داخلی و خارجی

 

- بهره گیری ازیافته ها و دستاوردهای کنفرانس به صورت راهكارهاي پروژهاي كه درنهايت بتواندنقش محوري در توسعه این حوزه را تبيين و تثبيت نمايد.